random08.jpg

Uw specialist

- Ontdek alles wat geweldig is aan een rondreis Colombia...

- Vraag advies voor de beste rondreis ideeën aan de Colombia specialist voor ouderen

colombia specialist

Van Rondreis naar Droomreis

 

van: Reizen in Colombia

hierna te noemen Reisorganisator

 

INHOUDSOPGAVE


Artikel 1. Definities

Artikel 2.  Algemeen

Artikel 3.  Offertes en reserveringen

Artikel 4.  Tot stand komen reisovereenkomst

Artikel 5.  Reissommen en betaling

Artikel 6.  Incassokosten

Artikel 7.  Reisbescheiden

Artikel 8.  Opzegging of wijziging

Artikel 9.  Annulering door de reiziger

Artikel 10. Verplichtingen van de reisorganisator

Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Artikel 13. Klachten

Artikel 14. Overmacht

Artikel 15. Geschillen

Artikel 16. Vindplaats

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

a. De reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt, hierna te noemen Reizen in Colombia.

De reiziger:
1. de wederpartij van de reisorganisator, of
2. Degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
3. Degene aan wie overeenkomstig Artikel 8. f van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.
b. De reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich tegen zijn opdrachtgever verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden reis volgens een van tevoren opgestelde programma die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat evenals ten- minste 2 van de volgende diensten: 1. vervoer 2. verblijf, 3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

 

Artikel 2. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, reservering en overeenkomst tussen Reizen in Colombia en een reiziger waarop Reizen in Colombia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de reisorganisator, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
c. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de reiziger wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De reisorganisator en de reiziger zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
f. Reizen in Colombia biedt haar reizen aan via haar Internet site. De reiziger kan middels een mail of een persoonlijk gesprek een offerte aanvragen.
Naast de gepubliceerde reizen kan de reiziger ook een offerte aanvragen voor een door de reiziger zelf samengestelde reis.
De reisorganisator zal schriftelijk of langs een elektronische weg zo spoedig mogelijk een offerte uitbrengen. Voor aanvaarding van deze offerte wordt de reiziger erop gewezen dat hij/zij een overeenkomst aangaat.

 

Artikel 3. Offertes en reserveringen

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
b. De door de reisorganisator gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven. Reisorganisator is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 21 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
c. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusieve BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratie kosten, tenzij anders aangegeven.
d. De reiziger die namens of ten behoeve van een ander deze overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de reisovereenkomst
e. De reisorganisator kan niet aan zijn offertes of reserveringen worden gehouden indien de reiziger redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of reserveringen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
f. Een samengestelde prijsopgave verplicht de reisorganisator niet tot het verrichten van een gedeelte van de reis tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of reserveringen gelden niet automatisch voor toekomstige boekingen.

 

Artikel 4. Tot stand komen reisovereenkomst

a. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het reis aanbod en de voorwaarden van de reisorganisator. De aanvaarding kan zowel schriftelijk of langs elektronische weg plaatsvinden. Vóór aanvaarding wordt de reiziger op gewezen dat hij/zij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

 


Artikel 5. Reissommen en betaling

a. Na ontvangst van de boekingsbevestiging en de factuur dient de reiziger binnen 7 dagen na factuurdatum een aanbetaling van 35% van de reissom vermeerderd met boekingskosten te hebben voldaan. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag te voldoen. Na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijnen heeft de reisorganisator het recht om de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is reiziger de door de reisorganisator gemaakte annulering- administratiekosten verschuldigd.

b. Het restant van de reissom dient uiterlijk 9 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan als aangegeven door de reisorganisator. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reiziger is dan de door de reisorganisator gemaakte annulering- en administratiekosten verschuldigd. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de al betaalde gelden met de annulering- administratiekosten verrekend.

c. Bij aanmelding binnen 10 weken voor vertrek dient de gehele reissom per onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging en de factuur te worden voldaan.
Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. De reiziger is in dat geval 100% van de reissom verschuldigd. De reisorganisator heeft het recht de daarvoor verschuldigde administratiekosten in rekening te brengen.


d. Boekingskosten worden in rekening gebracht om reservering en overige administratie te dekken deze kosten bedragen € 25,- per reservering.

e. De reiziger is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare zal worden berekend vanaf het moment dat de reiziger in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

Artikel 6 Incassokosten

a. Is de reiziger in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de reiziger. Indien de reisorganisator hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
b. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de reiziger.
c. De reiziger is over het gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 


Artikel 7. Reisbescheiden

a. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel vereiste visa evenals inenting- en vaccinatiepaspoort.
b. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) documenten als in lid a. genoemd komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen geheel voor zijn eigen rekening.
c. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reisbagage- ongevallenverzekering en ziektekostenverzekering.
d. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie ruim voor vertrek in te winnen.

 

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

a. De reisorganisator mag de overeenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan in dit geval de reis annuleren. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
b. De reisorganisator mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de reiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts annuleren indien de betreffende wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
c. De reiziger die gebruik maakt van het recht ten gevolg van lid a. of lid b. van dit artikel de overeenkomst te annuleren, moet dit schriftelijk binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de reisorganisator kenbaar maken. De reisorganisator zal het geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen in dit geval restitueren.
d. De reisorganisator verplicht zich om in het geval van wijzigingen bedoeld in lid a. of lid b. van dit artikel zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.
e. Bij wijziging door de reiziger geldt dat, voor de gewijzigde reis een nieuwe reissom berekend wordt en zullen wijzigingskosten van € 25,- per wijziging in rekening worden gebracht, afhankelijk van de wijzigingen kunnen eventuele extra kosten in rekening worden gebracht. Bij wijzigingen binnen 4 weken voor vertrek gelden de annuleringsbepalingen van artikel 9.
f. Als de reiziger of één van de deelnemers verhinderd is (zijn) deel te nemen aan de reis dan kan / kunnen deze op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon / personen als de vervangers voldoen aan alle in de reisvoorwaarden verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor vertrek wordt ingediend. De reiziger, de aanmelder en aangemelde vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegen de reisorganisator voor de betaling van het resterende reissommen en de eventuele extra kosten als gevolg van de reizigerswijziging.
g. Indien de reisorganisator na het sluiten van de reisovereenkomst de reissommen door wijzigingen in geldkoersen, heffingen en belastingen, met meer dan 15% verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling. Indien in geval van een groepsreis een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de reisorganisator niet meer gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft hij tegen de overige reizigers het recht de met hen gesloten reisovereenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen.
h. Indien een verhoging van de reissom leidt tot ontbinding van de reisovereenkomst door de reiziger, dan verplicht de reisorganisator zich tot het zo spoedig mogelijk restitueren van de al betaalde reissommen.

 

Artikel 9. Annulering door de reiziger

a. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
1. Annulering tot 9 weken voor vertrek: het aanbetalingbedrag.
2. Annulering tussen 8 en 4 weken voor vertrek: 60% van de reissom.
3. Annulering tussen 4 en 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom.
4. Annulering vanaf 2 weken voor vertrek, afwezigheid bij vertrek of reisonderbreking: 100% van de reissom.

 

Artikel 10. Verplichtingen van de reisorganisator

a. De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. De reisorganisator is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegen de reiziger indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
b. De reisorganisator zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
c. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de reisorganisator het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
d. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming van de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.

 

Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger

a. De reiziger is verplicht schade te voorkomen en zo veel mogelijk te beperken.
b. De schades worden ter plekke verhaald op de reiziger.
c. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor vertrek van de terugreis bij de plaatselijke vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van terugkeer. Indien geen plaatselijke vertegenwoordiger aanwezig is, rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.
d. De reiziger die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Reizen in Colombia of haar plaatselijke vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
e. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator en zijn vertegenwoordigers ter bevordering van reis en is aansprakelijk voor schade ontstaan door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

a. Indien de reisorganisator aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
b. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de reisorganisator is uitgegaan van door of namens de reiziger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
c. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade door de reiziger aan derden toegebracht.
d. Indien de reisorganisator aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van de reisorganisator beperkt tot maximaal 2 x de reissom, althans tot dat gedeelte van de reissom waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
e. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
f. Wanneer de reisorganisator op grond van het artikel 10 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de terzake internationale verdragen.
g. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.
h. De reisorganisator aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding uit hoofde van reisbagage- ongevallenverzekering en/of annuleringsverzekering bestaat.
i. Indien de reisorganisator aansprakelijk is voor verlies van reisgenot van de reiziger, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
j. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger tot ten hoogste 2 x de reissom.
k. De reisorganisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

 

Artikel 13. Klachten

a. Iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse gemeld te worden bij de betrokken vertegenwoordiger van Reizen in Colombia. De vertegenwoordiger zal ter plaatse en indien nodig in samenwerking met de reisorganisator zo spoedig mogelijk naar een passende oplossing zoeken.
b. Als de klacht niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze klacht schriftelijk worden vastgelegd.
c. De reiziger moet uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst de klacht schriftelijk aan Reizen in Colombia melden, de klacht moet vergezeld zijn met een door partijen ondertekende document van de aangifte bij de plaatselijke vertegenwoordiger.
d. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft.
e. Indien de klacht ter plaatse niet mogelijk is te melden door het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klacht gelijk bij constatering bij Reizen in Colombia te worden gemeld hetzij telefonisch, per mail of fax.
f. De reisorganisator zal uiterlijk 2 maanden na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald wordt de termijn verlengd met een nog 1 maand.

 

Artikel 14 Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de reisorganisator en of zijn vertegenwoordiger geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de reisorganisator en of zijn vertegenwoordiger niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. De reisorganisator heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de reisorganisator zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 15. Geschillen

a. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 


Artikel  16 Wijziging, uitleg en vindplaats voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van koophandel te Rotterdam.
b. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
c. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Rotterdam onder de naam van de onderneming.